મોટ્ટણબત્તી….. પ્રાયમસની પીન આવી

. સ્મૃતિપટ પર કેવાં કેવાં દ્રશ્યો ઊભરતાં રહે છે! એક મઝાનું સ્મરણ છે મોટ્ટણબત્તી કાકાનું. શુક્રવારે સવારે દસ – સાડાદસનો સમય હોય ત્યારે સાદ સંભળાય: ”મોટ્ટણબત્તી .. ઇ … ઇ ……. પ્રાય…મસની ….ઇ…ઇ… પીન આવી …ઇ … છે કાંસકા આ … આ… કાંસકી … ઇ … ઇ … ઇ ……….ઇ ડામરની ગોળી… ઇ…. ઇ …..… Continue reading મોટ્ટણબત્તી….. પ્રાયમસની પીન આવી